0
ارتباط با محیط در دوران پیشکسوتی
زندگی خاص در دوران بازنشستگی 1
سلامتی در بازنشستگی
کاهش انگیزه 3