مصاحبه های انجام شده با

ولی بختیاری

در این بخش میتوانید مصاحبه های انجام شده با مدیریت محترم گنجینه نیروی انسانی مشاهده و مطالعه کنید.

8 فایده نگهداری از سالمندان

غفلتی عجیب در حوزه بازنشسته ها