خودشناسی در دوران بازنشستگی

در دوران بازنشستگی، می بایست برای اینکه بتوانیم با مسائل و مشکلات این دوران روبرو شویم، از وضعیت خود کاملاً با اطلاع شده و شخصیت و توانائی ها، تجارب و مهارت هایمان را به خوبی شناخته و از آنها در این راه استفاده نمائیم.

ادامه مطلب