نسخه مخصوص به خود در دوران بازنشستگی

هر کسی نسخه مخصوص به خودش را باید داشته باشد
در کلاسها و فضاهای مجازی، وقتی که مخاطبان در جریان وظائف و موضوع فعالیت اینجانب که توانمندسازی بازنشستگان و توانمندسازی بانوان می گردند. همیشه از من می خواهند که برای توانمندسازی آنها، دستورالعمل و نسخه ای ارائه کنم.

ادامه مطلب