هفته تکریم بازنشستگان و سالمندان

هفته تکریم بازنشستگان و سالمندان، زمانی است برای نگاه جدید به این گنجینه های نیروی انسانی که چه چیزهایی حق این عزیزان است و ما تا کنون، تا چه میزان، از نیازهای این عزیزان را جوابگو بوده ایم.

ادامه مطلب